Postal Address

Kirkham and Wesham Primary School
Nelson Street
Kirkham
Preston
Lancashire
PR4 2JP

Phone & Email


 


© Copyright 2016–2021 Kirkham and Wesham Primary School